Betingelser – salg og tilbud

Følgende betingelser gjelder hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom
Sanda Planteskole og kjøper.

 1. TILBUD – PRISER – EMBALLERING – LEVERING
  • Alle planter leveres i henhold til NS 4400.
  • Alle leverte planter forblir leverandørens eiendom inntil betaling har
  funnet sted, eller gyldig sikkerhet er fremlagt.
  • Hvis ikke annet er avtalt, er våre tilbud bindende i 30 dager. Vi tar
  forbehold om at en tilbudt artikkel kan bli sluttsolgt i tilbudsperioden.
  • Vårt tilbud er å betrakte som en enhet, og kan ikke deles opp uten at
  det avtales spesielt. Dersom bare deler av tilbudet skal leveres, kan det
  medføre prisendring.
  Leveringstidspunkt avtales for hver sending. Må leveringen utsettes pga.
  forhold hos mottaker/kjøper forbeholder vi oss retten til å fakturere for
  skjøtsel av plantene. Dette innbefatter også tilleggsfrakt for oppdeling av
  leveransen.
  Ved utsettelser på mer enn 3 uker fra avtalt leveringstidspunkt forbeholder
  vi oss retten til å tilleggsfakturere minimum 30% basert på kostnaden
  planteskolen får som følge av forsinkelsen. Dette er ofte mest kritisk
  dersom vårbestillinger blir utsatt til etter 1.juni.
  • Emballasje faktureres til selvkost, eller returneres dersom det er mulig.
  • Ved retur av fakturerte plastkasser, krediteres det 80 % av det
  fakturerte beløpet.
  • Ved retur av fakturerte trekasser, krediteres det 50 % av det fakturerte
  beløpet.
  • Hvis ikke annet er avtalt blir plantene pakket og sendt/hentet for kjøpers
  regning og risiko. Vi sørger for til enhver tid å benytte rimeligste og
  beste fraktmåte.
  • Alle priser er eks MVA
 2. ORDRE
  • Etter mottatt ordre sender vi en ordrebekreftelse, som er bindende for
  begge parter med forbehold om force majeure.
 3. BETALINGSBETINGELSER
  • Etter levering av plantene skal kjøperen betale disse kontant pr. 21
  dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.
  • Ved betaling etter forfallsdato påløper gjeldende rente inntil betaling
  skjer.
 4. REKLAMASJONER
  • En eventuell reklamasjon må være fremsatt skriftlig senest 7 – sju
  dager etter at plantene er levert. Levering regnes som utført når
  plantene har ankommet avtalt leveringssted.
  • Vi forbeholder oss retten til å se plantene, eller å få de kontrollert av
  fagfolk på stedet. Er reklamasjonen berettiget, ytes erstatning inntil
  fakturaverdi.
 5. GARANTI
  • Ved forhold som vi ikke har herredømme over, gis det ingen garanti for
  vekst. Garanti for sortsekthet ytes inntil fakturaverdi.
 6. PRISFORBEHOLD
  • Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på importerte varer, hvis det
  skulle inntreffe devaluering, valutaendringer eller andre forhold som vi
  selv ikke er herre over.
  • Det tas forbehold om eventuelle feil i katalogen.
  • Alle priser er eks MVA og fritt levert Sanda Planteskole
  • Alle priser gjelder egenproduserte planter. Vi tar forbehold om
  prisendringer hvis plantene må spesialbestilles.
 7. RETUR/AVBESTILLING AV PLANTER
  Planter tas normalt ikke i retur.
  • Blir det likevel gjort, krediteres kjøper med inntil 70 % av fakturaverdi
  etter faglig vurdering av plantenes tilstand.
  • 30 % av plantenes fakturaverdi vil bli fakturert ved avbestilling av
  planter.
  • Ved kontraktproduksjon forbeholder vi oss retten til å kunne fakturere
  inntil 100% ved avbestilling av ordren.
 8. SIKKERHET FOR BETALING
  • Overfor nye kunder forbeholder vi oss retten til å be om bankgaranti
  eller annen sikkerhet for betaling.